Reproducció d'una melodia mitjançant la funció Tone () a Arduino

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes

En aquest tutorial d’Arduino, aprendrem a executar l’ordre tone () per produir notes musicals. La configuració reproduirà un petit to musical que us pot resultar familiar.

Maquinari necessari per al projecte

Altaveu Arduino BoardLoud - 8 Ohm 1 polzada Resistència - 100 ohms Cable de connexió

Procediment:

És bastant senzill i requereix que s’integri un dels cables de l’altaveu amb el pin8 mitjançant la resistència de 100 ohm i l’altre cable a terra o al carril negatiu del subministrament, tal com s’indica a l’esquema següent:Cortesia de la imatge: https://arduino.cc/en/Tutorial/Tone

El codi de programació

Veureu un fitxer addicional (pitches.h) que s’inclou al codi. El fitxer està preprogramat amb els valors de to d'algunes melodies estàndard.

Per ser més precisos, podeu trobar que NOTE_C4 és central C. NOTE_FS4 és F nítida i de la mateixa manera. El programa de la següent taula de notes adjunta va ser formulat originalment per Brett Hagman, segons el qual es va formar l'ordre tone ().

Les dades són útils sempre que una aplicació requereix la producció d’una nota musical dins d’una configuració d’Arduino. L'esbós fonamental es pot aprendre tal i com es mostra a sota:

/ *
Melodia

Reprodueix una melodia

circuit:
* Altaveu de 8 ohms al pin digital 8

creat el 21 de gener de 2010
modificat el 30 d'agost de 2011
de Tom Igoe

Aquest codi d'exemple és de domini públic.

https://arduino.cc/en/Tutorial/Tone

*/
#include 'pitches.h'
// notes in the melody:
int melody[] =
{
NOTE_C4, NOTE_G3,NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3,0, NOTE_B3,
NOTE_C4}
// note durations: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.:
int noteDurations[] = {
4, 8, 8, 4,4,4,4,4 }
void setup()
{
// iterate over the notes of the melody:
for (int
thisNote = 0
thisNote <8
thisNote++) {
// to calculate the note duration, take one
second
// divided by the note type.
//e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note =
1000/8, etc.
int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote]
tone(8, melody[thisNote],noteDuration)
// to distinguish the notes, set a minimum time
between them.
// the note's duration + 30% seems to work well:
int pauseBetweenNotes =
noteDuration * 1.30
delay(pauseBetweenNotes)
// stop the tone playing:
noTone(8)
}
}
void loop()
{
// no need to repeat the melody.
In order to create the pitches.h file you’ll need to click
on the “new Tab” button which may look like this: And simply paste the following code in it:/*************************************************
* Public Constants
*************************************************/
#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 4978
Anterior: fer un circuit de timbre sense fils Següent: Circuit d'inversor de nucli de ferrita de 5 kva: diagrama de treball complet amb detalls de càlcul